...

Regulamin Sklepu

Poniższy regulamin obowiązuje dla zakupów od dnia 1 stycznia 2023 r. .

Regulamin sklepu internetowego https://antykiadamek.pl

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE I DANE KONTAKTOWE

Sklep internetowy jest dostępny w domenie https://antykiadamek.pl i na odpowiednich podstronach po dokonaniu rejestracji oraz jest prowadzony przez Sprzedawcę.
Adres do korespondencji: Antyki Adamek Edyta Adamek, Nowy Sącz ul. Sucharskiego 56/38,
NIP: 734 278 93 13
REGON: 120014213
Telefon: +48 885 04 44 55
Adres e-mail: biuro@antykiadamek.pl
Adres do zwrotu towaru (w przypadku odstąpienia od umowy): Nowy Sącz ul. Węgierska 211 a
Adres do wysłania reklamowanego towaru: Nowy Sącz ul. Węgierska 211 a

W przypadku reklamacji złożonego Zamówienia należy kontaktować się ze Sprzedawcą używając następujących danych kontaktowych:
· numer telefonu: +48 885 04 44 55
· adres e-mail: biuro@antykiadamek.pl

Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresu poczty elektronicznej. Środki te gwarantują zachowanie pisemnej korespondencji (forma dokumentowa) pomiędzy Klientem a Sprzedawcą z zachowaniem daty i godziny, spełniają wymogi trwałego nośnika oraz umożliwiają szybkie i efektywne kontaktowanie się Klienta ze Sprzedawcą.

Zasady korzystania oraz składania Zamówień, zawierania Umów Sprzedaży Towarów oraz dokonywania reklamacji w ramach Sklepu określa niniejszy regulamin.

Sprzedawca udostępnia nieodpłatnie Klientowi lub Użytkownikowi Regulamin przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu internetowego. Klient może utrwalić treść Regulaminu w dogodny dla siebie sposób np. poprzez zapis na trwałym nośniku lub wydruk.

Warunkiem skorzystania ze Sklepu oraz zawarcia Umowy Sprzedaży jest akceptacja postanowień niniejszego regulaminu. Klient poprzez jego akceptację wyraża zgodę na wszystkie postanowienia i zobowiązuje się ich przestrzegać.

Sprzedawca jest odpowiedzialny za zgodność świadczenia z Umową.

Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

W ramach korzystania ze Sklepu zabrania się dostarczania informacji o charakterze bezprawnym oraz w szczególności zabrania się:
· rozsyłania i umieszczania w ramach Sklepu spamu;
· dostarczania i przekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, w szczególności w ramach formularzy znajdujących się w Sklepie.

Nakazuje się:
· Korzystanie ze Sklepu w sposób zgodny z Regulaminem oraz przepisami prawa;
· Korzystanie ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania;
· Korzystanie z wszelkich treści zamieszczonych na podstronach internetowych Sklepu wyłącznie w celu osobistego użytku.
· Klient nie może dokonać zakupu anonimowo ani pod pseudonimem lub używając niepoprawnych danych osobowych.
· W celu usunięcia Konta Klienta należy pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej poinformować Sklep o woli jego usunięcia.

§2 DEFINICJE

Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:

Sprzedawca – Antyki Adamek Edyta Adamek, Nowy Sącz ul. Sucharskiego 56/38,
Klient lub Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca Zamówienie w ramach Sklepu i dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu.
Konsument
– osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu.
Konto – konto Klienta lub Użytkownika założone na platformie internetowej Sklepu.
Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu.
Sklep Internetowy lub Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem https://antykiadamek.pl oraz na odpowiednich jego podstronach za pośrednictwem, którego Klient może dokonywać Zamówień i zakupów określonych Towarów.
Towar – rzeczy ruchome zakupione lub dostępne w Sklepie. Towary są sprzedawane odpłatnie, chyba że wyraźnie zastrzeżono inaczej.
Usługa cyfrowa – usługa pozwalająca Klientowi na: wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej, albo wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez Klienta lub innych użytkowników tej usługi, albo inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej.
Treści cyfrowe – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.
Umowa Sprzedaży  lub Umowa – umowa sprzedaży Towaru i/lub dostarczenia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem Sklepu, na mocy której Sprzedawca przenosi lub zobowiązuje się do przeniesienia własności Towarów na Klienta i/lub do dostarczenia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, w tym każdą umowę, której przedmiotem są zarówno towary, jak i usługi.
Umowa o świadczenie usług – oznacza każdą umowę inną niż umowa sprzedaży Towarów, na mocy której Sprzedawca świadczy lub zobowiązuje się do świadczenia usługi, w tym Usługi cyfrowej, na rzecz Klienta.
Umowa zawarta na odległość– umowa zawarta z Klientem w ramach Sklepu, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
Zamówienie – czynność, oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży i spełnienia świadczenia na rzecz Klienta, na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
Formularz zamówienia – formularz Sklepu, za pomocą którego, Klient może złożyć Zamówienie i zrealizować Umowę Sprzedaży.
Dowód zapłaty – faktura lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku
od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku i innymi stosownymi przepisami prawa.
Płatność – wpłata na konto Sprzedawcy za pośrednictwem dostępnych w Sklepie sposobów płatności internetowych lub wpłata przy odbiorze Towaru- w zależności od wybranej formy płatności i zamówionego Towaru.
Cena – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, która Klient jest obowiązany zapłacić Sprzedawcy za Treść cyfrową, Usługę cyfrową lub Towar, a w odniesieniu do Treści cyfrowych lub Usługi cyfrowej – także cyfrowe odwzorowanie wartości.
System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie
i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego (Internet).
Środowisko cyfrowe – sprzęt komputerowy, oprogramowanie i połączenia sieciowe wykorzystywane przez Klienta w celu uzyskania dostępu do Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, lub w celu korzystania z nich. Minimalne wymagania techniczne zostały wskazane przez Sprzedawcę w niniejszym regulaminie.
Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.
Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827 ze zm.), dalej jako Ustawa.
Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), dalej jako Kodeks cywilny.
RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).
Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000 z późn. zm.).
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), dalej jako UŚUDE.
Ustawa Prawo telekomunikacyjne – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2004 Nr 171 poz. 1800 z późn. zm.), dalej jako Prawo Telekomunikacyjne.
Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2509), dalej jako Prawo autorskie.

§3 MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE

Klient może korzystać z udostępnionych funkcji Sklepu internetowego w sposób zgodny z Regulaminem i obowiązującymi przepisami oraz w sposób niezakłócający funkcjonowania Sklepu internetowego oraz innych Klientów.

Do skorzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania Zamówień na Towary potrzebne są:

 • dostęp do Internetu z umożliwiającego to urządzenia typu komputer stacjonarny, laptop, inne urządzenie przenośne, w tym także sprzęt umożliwiający komunikację i wypełnianie niezbędnych formularzy w ramach Sklepu, np. sprawna klawiatura;
 • odpowiednio skonfigurowana, aktualna wersja przeglądarki internetowej obsługująca m.in. pliki typu cookies, np. Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome oraz umożliwiająca przeglądanie stron internetowych;
 • aktywne i odpowiednio skonfigurowane konto poczty e-mail (Sprzedawca zaleca, aby Klient sprawdził, czy maile z domeną sprzedawcy z jego adresu e-mail nie trafiają do skrzynki „spam”, „oferty” lub innej niż „główne /odebrane”. Sprzedawca nie ma na to wpływu i jest to zależne od ustawień skrzynki e-mail Klienta i/lub dostawcy używanej skrzynki e-mail).

Sprzedawca zapewnia środki techniczne służące zapobieganiu pozyskiwania, modyfikacji lub zniekształcenia danych osobowych i informacji przez Klientów oraz przez nieuprawnione osoby trzecie.

Sprzedawca podejmuje odpowiednie działania w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu, m.in. korzysta z odpowiednich narzędzi, które mają to umożliwić, albo usług podmiotów trzecich.

§4 TOWARY LUB USŁUGI CYFROWE DOSTĘPNE W SKLEPIE

W Sklepie dostępne są następujące Towary:

 • stoły,
 • stoliki,
 • biurka,
 • szafki,
 • szafy,
 • komody,
 • kredensy,
 • biblioteki,
 • witryny,
 • krzesła,
 • fotele,
 • sofy,
 • oświetlenie,
 • łóżka
 • komplety mebli,
 • dodatki,
Oferowane w sklepie meble są przedmiotami starymi ,użytkowanymi przez minione pokolenia, naturalnym  jest ,że posiadają ślady mijającego czasu.

Posiadane mankamenty, istotne dla użytkowania przedmiotu są opisane lub/i sfotografowane. Rysy, niewielkie przebarwienia, drobne uszczerbki i temu podobne cechy przedmiotów starych i używanych nie mogą być  zatem  podstawą do roszczeń. 

W razie pytań i wątpliwości przed zakupem należy skontaktować się ze sprzedawcą.

Sprzedawca w ramach Sklepu może także udostępniać Usługi cyfrowe nieodpłatne np. możliwość prowadzenie Konta Klienta.

Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby Usługi cyfrowe były zgodne z najwyższymi standardami, a tym samym z Umową zawartą z Klientem. W tym celu dba o ich jakość, kompletność, funkcjonalność, kompatybilność, interoperacyjność, dostępność wsparcia technicznego, właściwy i konkretny opis oferty oraz zapewnia ich aktualizacje, jeśli jest to konieczne i wymagane przepisami prawa czy rozwijającą się technologią, albo chce poprawić ich jakość.

§5 SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ NA TOWARY

Klient może dokonać zakupu Towaru poprzez jego wybór z poziomu odpowiedniej podstrony Sklepu.

Po dokonaniu wyboru Towaru, celem dokonania zakupu Klient powinien podejmować kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronach Sklepu. Klient powinien w pierwszej kolejności kliknąć w przycisk „Dodaj do koszyka” pokazany wraz z ceną i opisem Towaru, w wyniku czego wybrany Towar zostanie dodany do koszyka zakupowego. Następnie, może dokonać dalszych zakupów lub kliknąć w przycisk „Zobacz koszyk”, a następnie kliknąć w przycisk „Przejdź do płatności” i sfinalizować zakup na kolejnej stronie.

Celem złożenia Zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta w formularzach następujących danych:

 • imienia i nazwiska oraz opcjonalnie nazwy firmy,
 • adresu (kraj, ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto),
 • numeru telefonu,
 • adresu e-mail,
 • akceptacja Regulaminu poprzez zaznaczenie okienka. Akceptacja jest niezbędna do dokonania i sfinalizowania Zamówienia.
 • wyrażenie zgody na realizację zamówienia przez Sklep poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”, który wskazuje na konieczność zapłaty za Zamówienie.
 • Klient może wskazać także inny adres do wysyłki poprzez zaznaczenie checkboxa „Wysłać na inny adres?” i wskazanie właściwych danych po przekierowaniu na odpowiednią podstronę.
 • Klient może także opcjonalnie złożyć uwagi do Zamówienia, np. dodatkowe informacje o dostarczeniu przesyłki.

W procesie składania Zamówienia Klient obowiązany jest także dokonać wyboru co do formy płatności za zamówione Towary, z obecnie dostępnych w Sklepie.

W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk „Kupuję
i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji podanych przez siebie danych osobowych oraz danych w zakresie wybranych przez siebie Towarów, jak również co do formy płatności.

Klient dokonując kliknięcia w przycisk „Kupuję i płacę”, ma świadomość, iż zawarcie Umowy związane jest z obowiązkiem uiszczenia należnej Sprzedawcy zapłaty.

Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta zawarcia
ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego regulaminu.

Klient dokonuje zapłaty poprzez wybór jednej z form płatności, dostępnej w Sklepie, a następnie dokonuje wpłaty.

Fakt dokonania zakupu potwierdzony jest e-mailem wysłanym na adres mailowy podany przez Klienta w formularzu Zamówienia.

Umowę Sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w języku polskim w treści zgodnej z Regulaminem.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nierealizowania Zamówienia w przypadku:

 • nieprawidłowego/niekompletnego wypełnienia formularza Zamówienia (brak wszystkich danych potrzebnych do realizacji Zamówienia),
 • nieotrzymania wpłaty w terminie 3 dni od złożenia Zamówienia (w przypadku wyboru opcji płatności przelewem).
 • braku dostępności towaru ,wynikającego z prowadzonej równolegle sprzedaży stacjonarnej

§6 CENY TOWARÓW I FORMY PŁATNOŚCI

Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT lub inne podatki, jeśli są wymagane przez przepisy prawa np. podatek akcyzowy).
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów prezentowanych w Sklepie, wprowadzania nowych Towarów, wycofywania Towarów, przeprowadzania promocji i dawania rabatów, a także czasowego oferowania Towarów lub Usług cyfrowych nieodpłatnych. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian. Szczegóły i czas trwania zawsze zawarte są w opisie danego Towaru.

Czas trwania każdej promocji jest ograniczony. Rabaty i promocje nie sumują się. Szczegóły promocji zawarte są w jej opisie na stronie lub podstronach Sklepu albo w regulaminie danej promocji.

W każdym przypadku informowania o obniżeniu ceny Towaru, obok informacji o obniżonej cenie Sprzedawca uwidacznia również informację o najniższej cenie danego Towaru, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.

Jeżeli dany Towar jest oferowany do sprzedaży w Sklepie internetowym w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej cenie Sprzedawca uwidacznia również informację o najniższej cenie danego Towaru, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego Towaru w sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki.

Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary :

 • przelewem bankowym – płatne bezpośrednio na konto Sprzedawcy. Numer konta do przelewów:
  ING 82 1050 1722 1000 0092 3527 2631
 • przelewem elektronicznym – płatne bezpośrednio na konto Sprzedawcy
  za pośrednictwem systemu Przelewy24 – na przelewie w polu „Tytułem” prosimy podać co najmniej numer Zamówienia;

W przypadku płatności elektronicznych Towar zostanie wysłany po otrzymaniu i zaksięgowaniu przelewu/ płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy.

Do każdego Zamówienia wystawiany jest dowód zakupu tj. paragon lub faktura (imienna lub na firmę, jeśli zostały podane dane firmy i Klient zgłosi Sprzedawcy chęć otrzymania faktury w ten lub inny skuteczny sposób) w wersji elektronicznej, która zostaje przesłana do Klienta automatycznie, na co Klient niniejszym wyraża zgodę.

Jeżeli Klient potrzebuje wystawienia faktury VAT EU, powinien skontaktować się ze Sprzedawcą podając swój numer Zamówienia oraz dane do faktury. W przypadku błędnego wystawienia faktury zostanie wystawiona faktura korekta.

§7A DOSTAWY TOWARÓW – KOSZTY, FORMY I TERMINY

Termin dostawy od 3  do 21  dni roboczych, liczony od dnia zaksięgowania wpłaty na naszym koncie.

Formy dostawy- ze względu na specyfikację produktów (wielkość, kruchość itp.) Sprzedawca wybiera optymalną formę dostawy zamawianych produktów. Produkty są wysyłana albo firmą kurierską, albo własnym transportem firmy Antyki Adamek.

Klient ma również możliwość odbiór osobistego w terminie do 3 dni roboczych pod adresem Nowy Sącz ul. Węgierska 211 a.

W trosce o bezpieczeństwo  i  wygodę  dostarczenia  zakupionego Towaru, większość przedmiotów  dostarczamy własnym transportem. O terminie transportu Klient informowany jest co najmniej dwa dni przed dostawą .

Koszt transportu podany jest odrębnie przy każdym przedmiocie. Przy zakupie większej ilości przedmiotów koszt wysyłki Klient płaci tylko raz. Do ceny Towaru doliczana jest jedynie kwota jednej, najdroższej przesyłki.

Towary powyżej kwoty 5000 zł dostarczamy bezpłatnie na terenie kraju.

Do kosztów transportu  nie wlicza się wniesienia do budynku i montażu zakupionych mebli. Dostawa Towarów do poziomu 0.

W przypadku Towarów ciężkich i  wielkogabarytowch  Klient na miejscu zobowiązany jest to organizacji odpowiedniej liczby osób do pomocy przy rozładunku i wniesieniu.

Dostawy realizowane są na terenie Polski.

Zamówienie zostanie zrealizowane pod wskazany w Formularzu Zamówienia adres wysyłki.

Dostawy odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku.

Koszty dostaw podane są w momencie składania Zamówienia i przeliczania koszyka. Klient może się z nimi zapoznać przed dokonaniem Zamówienia. Ceny Towarów nie zawierają cen dostawy, które doliczane są zgodnie z aktualnym cennikiem Sklepu i/lub dostawców tych usług.

W przypadku wyboru przez Klienta płatności w formie przedpłaty czas wysyłki Towaru liczy się od dnia uznania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy.

Jeżeli przy zakupie Klient wybiera płatność w formie przedpłaty to zobowiązuje się do niezwłocznej wpłaty środków na rachunek bankowy Sprzedawcy. W razie braku wpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia w Sklepie (z wyłączeniem sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy), Zamówienie ulega anulowaniu.

Przyjmuje się, że dzień zapłaty, to dzień uznania płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy.

Wszelkie wątpliwości i ustalenia oraz zapytania winny być realizowane przed dokonaniem zakupu.

Wszystkie wystawione w sklepie Towary można zobaczyć i zakupić w naszym sklepie stacjonarnym pod adresem Nowy Sącz ul. Węgierska 211 a.

W związku z prowadzona równolegle sprzedażą towarów w sklepie stacjonarnym Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wycofania się ze sprzedaży w razie braku dostępności towaru.

 

§7B DOSTARCZENIE USŁUG CYFROWYCH
Sprzedawca dostarcza Klientowi Usługę cyfrową niezwłocznie po zawarciu Umowy, chyba że coś innego zostało wyraźnie zawarte w opisie lub ofercie Usługi cyfrowej.

Usługę cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy Klient lub fizyczne lub wirtualne urządzenie, które Klient wybrał samodzielnie w tym celu, uzyskali do niej dostęp.

Sprzedawca przesyła Klientowi wiadomość e-mail, w której zamieszcza klikalny, aktywny link do Usługi cyfrowej wraz z instrukcją, lub dostarcza instrukcję pobrania Usługi cyfrowej (np. z poziomu Konta Klienta) w zależności od cech i charakteru Usługi cyfrowej, a także możliwości systemowych. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w języku polskim w treści zgodnej z Regulaminem.

W przypadku, gdy Klient poda nieprawidłowy e-mail, wpisze go błędnie albo nie zapewni warunków dostarczalności wiadomości e-mail zgodnie z Regulaminem, ponosi odpowiedzialność za brak dostarczenia Zamówienia Usługi cyfrowej. Zalecane jest, aby skontaktował się ze Sprzedawcą celem wyjaśnienia sprawy i doprowadzenia do dostarczalności Usługi cyfrowej.

§8 ZMIANY I AKTUALIZACJE USŁUG CYFROWYCH

Sprzedawca przez czas dostarczania Usługi cyfrowej dostarcza Klientowi aktualizacje i informuje o konieczności ich dokonania. Klient powinien dokonywać okresowych aktualizacji także urządzeń, z których korzysta, aby możliwe było korzystanie z Usług cyfrowych dostarczanych przez Sprzedawcę. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Usługi cyfrowej z Umową wynikający wyłącznie z braku aktualizacji, jeżeli:

 • poinformował Klienta o aktualizacji i konsekwencjach jej niezainstalowania;
 • niezainstalowanie lub niewłaściwa instalacja aktualizacji nie wynikały z błędów w instrukcji instalacji dostarczonej przez Sprzedawcę.
  Sprzedawca może dokonać zmiany Usługi cyfrowej, która nie jest niezbędna do zachowania jej zgodności z Umową z następujących uzasadnionych przyczyn
 • zmiany technologii związane z Usługą cyfrową,
 • zmiany w prawie lub dostosowanie Usług cyfrowych do przepisów prawa, czy innych wytycznych związanych z obowiązującym prawem,
 • zmiany stylistyczne nie mające charakteru merytorycznego ale podnoszące jakość Usług cyfrowych,
 • zmiany w obszarze prowadzenia działalności gospodarczej Sprzedawcy, w tym wyłączenia lub wprowadzenia nowych usług czy Towarów.

Wprowadzane przez Sprzedawcę zmiany nie wiążą się z żadnymi kosztami po stronie Klienta.

Jeśli zmiany miałyby istotnie i negatywnie wpłynąć na dostęp Klienta do korzystania Usługi cyfrowej, Sprzedawca poinformuje Klienta z odpowiednim wyprzedzeniem o właściwościach i terminie dokonania zmiany oraz o prawie do wypowiedzenia Umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia w ciągu 30 dni od dnia dokonania zmiany lub poinformowania o zmianie (jeśli nastąpiło to później niż ta zmiana).

Sprzedawca może zapewnić Klientowi uprawnienie do zachowania Usług cyfrowych bez dodatkowych kosztów w stanie niezmienionym.

Sprzedawca informuje Klienta w sposób jasny i zrozumiały o dokonywanych zmianach, zazwyczaj poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres e-mail Klienta podany przy składaniu Zamówienia, z odpowiednim wyprzedzeniem.

Klient jest uprawniony przekazać Sprzedawcy inny adres e-mail, kontaktując się z nim na dane podane w niniejszym regulaminie.

§9 USŁUGI CYFROWE – ZAWARCIE UMOWY, KONTO KLIENTA

Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Klienta Usługi cyfrowe w postaci umożliwienia Klientowi zawarcia Umowy ze Sprzedawcą drogą elektroniczną. Usługa ta świadczona jest nieodpłatnie, w ramach ceny zapłaconej z tytułu złożenia Zamówienia.

Sprzedawca świadczy również na rzecz Klienta usługę polegającą na rejestracji
i utrzymywaniu Konta oraz zapewnianiu Klientowi dostępu do Konta za pomocą logowania, jeżeli Klient zdecydował się takie konto założyć. Usługa ta świadczona jest na rzecz Klienta w ramach ceny zapłaconej za dany Towar.

W celu utworzenia Konta, niezbędne jest spełnienie przez Klienta następujących wymagań:
a) posiadanie dostępu do sieci Internet,
b) posiadanie aktywnego konta e-mail, poprawnie skonfigurowanego zgodnie z pozostałymi wymaganiami niniejszego regulaminu,
c) unikanie wtyczek typu AdBlock lub tym podobne, które mogą zakłócać prawidłowe funkcjonowanie Sklepu i korzystania z niego oraz z Usługi cyfrowej.

W celu założenia indywidualnego Konta Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny i zaakceptować Regulamin, a następnie złożyć Zamówienie.
Na podany przez Klienta adres e-mail zostaną przesłane informacje związane z założeniem Konta oraz link aktywacyjny umożliwiający ustalenie hasła. Po kliknięciu w niego i ustaleniu indywidualnego hasła Konto zostaje utworzone, a Klient może z niego korzystać.

Z chwilą dokonania skutecznej rejestracji Konta umowa o dostarczenie nieodpłatnej usługi cyfrowej polegającej na utworzeniu i prowadzeniu oraz utrzymaniu Konta Klienta zostaje zawarta na czas nieokreślony.

Klient loguje się do Konta poprzez adres e-mail lub login oraz hasło. W każdej chwili może też wygenerować nowe hasło w przypadku zapomnienia lub utracenia poprzedniego.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Usługi cyfrowej z umową w zakresie, w jakim poinformował Klienta o wymogach związanych z korzystaniem z usługi cyfrowej przed zawarciem umowy o świadczenie usług cyfrowych w przypadku gdy Klient nie spełnia tychże wymogów.

Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania. Klient jest uprawniony poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.

Zabronione jest udostępnianie danych Konta Klienta osobom trzecim oraz zakładanie kilku Kont przez jednego Użytkownika.

W wypadku Klientów będących Konsumentami Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi cyfrowej i usunąć Konto Klienta lub pozbawić go prawa do składania Zamówień w każdym czasie z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia, z zachowaniem praw nabytych przez Klienta przed rozwiązaniem umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy przez Klienta Sprzedawca może uniemożliwić Klientowi dalsze korzystanie z Usługi cyfrowej w postaci prowadzenia Konta Klienta, w szczególności przez uniemożliwienie mu dostępu do tej Usługi cyfrowej lub przez zablokowanie Konta Klienta.

Wskutek usunięcia Konta przez Sprzedawcę Klient traci dostęp do wszystkich zasobów dostępnych uprzednio na jego Koncie.

W celu usunięcia Konta Klient może samodzielnie skasować istniejące Konto lub skontaktować się w tym celu ze Sprzedawcą drogą elektroniczną na dane zawarte w niniejszym regulaminie.

Sprzedawca informuje, że usunięcie Konta Klienta może utrudnić lub uniemożliwić Klientowi korzystanie z Usługi cyfrowej, np. śledzenie historii zamówień.

§10 PROCEDURA REKLAMACJI DOTYCZĄCA TOWARÓW

Sprzedawca odpowiada wobec Klienta za niezgodność z Umową Sprzedaży Towarów zakupionych przez Klienta, a także stosownie do przepisów Ustawy o prawach konsumenta.

Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu jest dłuższy.

Sprzedawca może dokonać wymiany Towaru, gdy Klient żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy Towaru, gdy Klient żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z Umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z umową.

Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Towaru z Umową, wartość towaru zgodnego z Umową oraz nadmierne niedogodności dla Klienta powstałe wskutek zmiany sposobu lub odmowy doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową.

Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:

 • Sprzedawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z Umową zgodnie z ust. 3 niniejszego paragrafu;
 • Sprzedawca nie doprowadził towaru do zgodności z Umową w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Klienta o braku zgodności z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel, w jakim Klient go nabył.
 • brak zgodności Towaru z Umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z Umową;
 • brak zgodności Towaru z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy;
 • z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

Sprzedawca zwraca Klientowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o obniżeniu ceny.

Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności Towaru z Umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z Umową jest istotny.

Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Klienta o braku zgodności z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel, w jakim Klient go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca. Klient udostępnia Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Klienta Towar na swój koszt.

Jeżeli brak zgodności z Umową dotyczy jedynie niektórych Towarów dostarczonych na podstawie Umowy Klient może odstąpić od Umowy jedynie w odniesieniu do tych Towarów, a także w odniesieniu do innych Towarów nabytych przez Klienta wraz z Towarami niezgodnymi z Umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Klient zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z Umową.

W razie odstąpienia od Umowy Klient niezwłocznie zwraca Towar Przedsiębiorcy na jego koszt. Przedsiębiorca zwraca Konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.

Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta (imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail), przedmiot reklamacji (np. rodzaj i datę wystąpienia wady) oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia.

Reklamacja powinna zostać przesłana na adres e-mail Sprzedawcy podany w niniejszym regulaminie.

Sprzedawca ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w terminie do 14 dni od dnia otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu na adres e-mail składającego reklamację lub w ten sam sposób, w który skontaktował się z nim Klient albo inny, uzgodniony z Klientem sposób.

Sprzedawca będzie przetwarzał dane osobowe Klienta w celu rozpatrzenia reklamacji i zgodnie z polityką prywatności.

Klient może skorzystać z formularza reklamacji stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu, może także skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie w celu zgłoszenia reklamacji i uzyskania informacji na temat procesu jej rozpatrzenia.

Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu 2 lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z Umową, który ujawnił się przed upływem 2 lat od chwili dostarczenia Towaru istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką Towaru lub charakterem braku zgodności Towaru z Umową. Sprzedawca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności Towaru z Umową jeżeli brak ten podstępnie zataił.

§11 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni, bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem ust. 7.

Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
a) od objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę, inną niż przewoźnik,
b) od objęcia w posiadanie przez Klienta ostatniego Towaru/partii/części – w przypadku dostarczania wielu sztuk Towaru dostarczanego osobno, podzielonego na partie lub części,
c) od objęcia w posiadanie przez Klienta pierwszego z Towarów – w przypadku jego regularnego dostarczania przez czas oznaczony.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą elektroniczną. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

Przykładowa treść oświadczenia (formularza) o odstąpieniu od Umowy znajduje się w załączniku do niniejszego regulaminu. Klient może z niego skorzystać, ale nie musi. Nie jest to obowiązkowe.

Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostawy Towaru, z zastrzeżeniem ust. 9 i 11 niniejszego paragrafu.

Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w następujących przypadkach:

 • o świadczenie usług, za które Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • o świadczenie usług, za które Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny w przypadku których Klient wyraźnie zażądał od Sprzedawcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta.

Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy możliwy sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie ma obowiązku zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Klient jest zobowiązany zwrócić Towary do Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Klient przed upływem terminu 14 dni odeśle zwracany Towar na adres Sprzedawcy.

Klient jest zobowiązany pokryć bezpośrednie koszty zwrotu Towaru tytułem odstąpienia od Umowy (koszty odesłania Towaru do Sprzedawcy).

Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru.

W przypadku wystawienia faktury korygującej faktura zostanie wystawiona przez Sklep w momencie zwrotu pieniędzy na konto Klienta. Faktura korygująca zostanie wysłana do Klienta drogą elektroniczną na adres e-mail, podany podczas składania Zamówienia, na co Klient wyraża zgodę. Klient odeśle informację zwrotną o odebraniu przez niego faktury korygującej.

W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie Usług cyfrowych Sprzedawca od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy nie może wykorzystywać treści innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez Klienta w trakcie korzystania z Usługi cyfrowej dostarczonych przez Sprzedawcę, z wyjątkiem treści, które:

 • są użyteczne wyłącznie w związku z Usługą cyfrową, które stanowiły przedmiot Umowy;
 • dotyczą wyłącznie aktywności Klienta w trakcie korzystania z Usługi cyfrowej dostarczonych przez Sprzedawcę;
 • zostały połączone przez Sprzedawcę z innymi danymi i nie mogą zostać z nich wydzielone lub mogą zostać wydzielone jedynie przy nakładzie niewspółmiernych wysiłków;
 • zostały wytworzone przez Klienta wspólnie z innymi Klientami, którzy nadal mogą z nich korzystać.

W przypadku odstąpienia od Umowy o korzystanie z Usługi cyfrowej, Klient jest zobowiązany zaprzestać korzystania z Usługi cyfrowej i udostępniania ich osobom trzecim.

§12 PRAWA AUTORSKIE

Towary oraz Usługi cyfrowe świadczone przez Sprzedawcę, dostępne w Sklepie, treści, teksty, logo, zdjęcia, nazwy firm, znaki towarowe, logo Towarów innych autorów, szata graficzna mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, podlegają ochronie prawnej i stanowią własność intelektualną Sprzedawcy i/lub osób trzecich będących ich właścicielami/autorami, i które zostały udostępnione jedynie na użytek Sklepu, co Klient akceptuje poprzez akceptację Regulaminu.

W przypadku zamiaru wykorzystania Towarów oraz Usługi cyfrowe lub wyżej wymienionych elementów w sposób sprzeczny ze wskazanym w niniejszym Regulaminie lub ich przeznaczeniem i funkcjonalnościami, Klient obowiązany jest uzyskać pisemną zgodę Sprzedawcy.

Sprzedawca udziela Klientowi licencji niewyłącznej i nieprzenaszalnej, bez prawa do udzielania sublicencji na korzystanie z  Usług cyfrowych. Klient w ramach Umowy upoważniony jest do korzystania z nich jedynie na własne potrzeby, bez ograniczeń terytorialnych.

Zakazane jest w szczególności, zarówno co do całości Towaru lub Usługi cyfrowej, jak i ich części, bez wyraźnej zgody Sprzedawcy:

 • udostępnianie i prezentowanie ich osobom trzecim,
 • publikowanie niezależnie od formy publikacji, z wyjątkiem publikacji dozwolonej w instrukcji lub komentarzach,
 • kopiowanie, powielanie na potrzeby inne niż własny użytek.

Sprzedawca informuje niniejszym Klienta, że jakiekolwiek rozpowszechnianie jakichkolwiek innych treści albo Towarów oraz Usług cyfrowych udostępnionych przez Sprzedawcę stanowi naruszenie przepisów prawa i może rodzić odpowiedzialność cywilną lub karną. Sprzedawca może także domagać się stosownego odszkodowania zadośćuczynienia z tytułu poniesienia strat materialnych lub niematerialnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Sprzedawca jest uprawniony do okresowej aktualizacji Towarów lub Usług cyfrowych zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

§13 DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż:

Administratorem danych osobowych Klienta jest Antyki Adamek Edyta Adamek, Nowy Sącz ul. Sucharskiego 56/38, NIP: 7342789313, REGON: 120014213, zwany w Regulaminie również Sprzedawcą. Administrator samodzielnie wykonuje zadania Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Kontaktować z Administratorem możesz się używając poniższych danych: e-mail: biuro@antykiadamek.pl, Numer telefonu: +48 885 04 44 55 lub pisemnie na adres Administratora.

Dane osobowe Klienta podawane w formularzach znajdujących się w Sklepie będą przetwarzane na podstawie umowy zawartej pomiędzy Klientem a Administratorem, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji niniejszego Regulaminu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy). Jest to konieczne dla wykonania tej umowy (realizacji zamówienia Towaru i założenia Konta) a następnie utrzymywania Konta Klienta i obsługi Klienta związanej z zawartą Umową.

Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane również w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

 • wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa);
 •  realizacji transakcji płatniczych za pośrednictwem operatora płatności elektronicznych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
 • rozpatrzenia reklamacji czy roszczeń — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 • kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
 • przechowywania nieopłaconych zamówień — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 • tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 • archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 • wykorzystywania cookies na stronie i podstronach Sklepu — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda);
 • w celu marketingu bezpośredniego kierowanego do Klienta – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora),
 • w celu wysyłki newslettera lub innych nieodpłatnych Treści cyfrowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) i na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora).
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celach związanych z realizacją Umowy oraz realizacją prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.

Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez okres realizacji Umowy, a także przez okres zabezpieczenia ewentualnych roszczeń zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi. Następnie zostaną usunięte, chyba że zdecyduje się korzystać z usług Administratora i pozostawi je na innej podstawie i we wskazanym mu celu.

Dane osobowe Klienta będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim, jak na przykład serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawca usługi poczty elektronicznej, dostawca usługi mailingu (newsletter) czy systemu płatności, kancelarii prawnej, podwykonawcom i zleceniobiorcom, zaangażowanym w prace Sklepu internetowego, itp.

W związku z faktem, że Administrator korzysta z zewnętrznych dostawców różnych usług np. Meta Platforms Ireland Limited (Facebook i spółki zależne), Google, Microsoft itp. dane Klienta mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach (w całości lub częściowo). Google i Meta Platforms Ireland Limited (Facebook i spółki zależne) stosują mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO (np. certyfikaty) lub standardowe klauzule umowne. Będą one przekazywane wyłącznie odbiorcom, którzy gwarantują najwyższa ochronę i bezpieczeństwo danych, m.in. poprzez:

 • współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej,
 •  stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską (tak jak m to miejsce np. w przypadku Google),
 • stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy,
  lub tym, na przekazywanie danych osobowych których, Klient wyraził zgodę.

Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje mu też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.

Klient posiada też prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli podał swoje dane osobowe na podstawie zgody. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Dane Klienta nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania w rozumieniu RODO, co oznacza, że Administrator nie będzie podejmował automatycznych decyzji, które mają wpływ na prawa i wolności Klienta.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientowi i przekazania danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień poprzez Sklep, oraz polityka plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: https://antykiadamek.pl/polityka-prywatnosci/

§14 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA SPORÓW
I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku
z zawartymi umowami o dostarczenie Towaru na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument ma możliwość m.in. do:

 •  zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem
  o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy,
 • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem
 • o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą,
 • bezpłatnego skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl oraz w siedzibach i na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów lub Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających
z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 Sprawa może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w przypadku, jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę. W pozostałych wypadkach ewentualne spory zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego i właściwością ogólną.

Zapisy niniejszego paragrafu dotyczą Konsumenta i znajdują zastosowanie także w stosunku do Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

§15 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy oraz świadczone usługi wykonywane są w języku polskim i w oparciu o przepisy prawa polskiego.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest np.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu, zmiany technologii. Nowy regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na platformie internetowej Sprzedawcy na podstronie: Regulamin.

Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia Umowy.

W przypadku, gdyby jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu okazało się niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i naruszające interesy konsumentów, Sprzedawca deklaruje zastosowanie wskazanego postanowienia.

Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawy o ochronie danych osobowych oraz Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

Link do polityki prywatności: https://antykiadamek.pl/polityka-prywatnosci/
Link do niniejszego Regulaminu: https://antykiadamek.pl/regulamin-sklepu/

ZAŁĄCZNIK nr 1 – WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO W PRZYPADKU KONSUMENTA

Miejscowość, data: …………………………….

Imię i nazwisko/firma: …………………………….
Adres zamieszkania: ……………………………….
E-mail: …………………………….
Numer telefonu: …………………………….
Numer zamówienia: …………………………….
Data odbioru zamówienia: …………………………….

Antyki Adamek Edyta Adamek
biuro@antykiadamek.pl
tel. +48 885 04 44 55

 

Reklamacja Towaru / Usługi cyfrowej przez Konsumenta

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu………………………………………………. Towar/ Usługa cyfrowa ……………………………………………………… ……………………………………………[informacja] jest niezgodna z Umową.
Brak zgodności z Umową polega na ………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..[opis niezgodności z umową].
Niezgodność została stwierdzona w dniu………………………………………………….. .
Z uwagi na powyższe, żądam (w przypadku Towarów):
· wymiany Towaru _______________________
· naprawy Towaru _______________________
· obniżenia ceny _______________________
· odstępuję od umowy.

Z uwagi na powyższe, żądam (w przypadku Treści cyfrowych, Usług cyfrowych):
· doprowadzenia do zgodności z Umową
· obniżenia ceny _______________________
· Odstępuję od Umowy.

Numer rachunku bankowego do zwrotu środków: …………………………………………………………………………………………………………………………

Posiadacz rachunku bankowego: ………………………………..………………………………….

 

Data: ____________________                                                                            Podpis Konsumenta: __________________

 

 

 

ZAŁĄCZNIK nr 3 – WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY W PRZYPADKU KONSUMENTA

Miejscowość, data: …………………………….

Imię i nazwisko/firma: …………………………….
Adres zamieszkania: ……………………………….
E-mail (o ile dostępny): …………………………….
Numer telefonu (o ile dostępny): …………………………….
Numer zamówienia: …………………………….
Data odbioru zamówienia: …………………………….

Antyki Adamek Edyta Adamek
biuro@antykiadamek.pl
tel. +48 885 04 44 55

 

Oświadczenie
o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość w przypadku Konsumenta

Niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy ……………………………………………. nr …………………………………….. zawartej dnia ………………………………………… dotyczącej następujących Towarów: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Proszę o zwrot kwoty ……………… zł (słownie ………………………………………………………złotych) poprzez:
· przekaz pocztowy na adres ………………………………………………………………..…. [wypełnić jeśli dotyczy],
· na rachunek bankowy o numerze: ………………………………………………………………………………………… [wypełnić jeśli dotyczy].

 

Data: _____________________                                                                                    Podpis Konsumenta: _____________

 

 

Skutki odstąpienia od umowy – pouczenie

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Scroll to Top